Articles

286 entries found

Free Ustaz Wanji – IRF

July 11, 2019

Ahmad Farouk Musa ||10thJuly 2019 The imprisonment of Ustaz Wanji for one-year from yesterday was an affront to freedom of expression. Freedom of expression is well-enshrined in Article 10 of our Constitution where every citizen has the right to freedom […]

Seruan Islah Syed Sheikh al-Hadi

July 1, 2019

Ahmad Farouk Musa || 1 July 2019 Diterjemahkan oleh Muhammad Izzat Radzi “Janganlah tertipu daya kamu dengan angkatan dan pangkat kebesaran gelaran pembesar-pembesar kamu kerana mereka itulah asal segala bala yang telah menimpa ke atas kamu ini dan mereka itulah […]

Abd al-Rahman al-Kawākibī dan Visi Politik Islam

July 1, 2019 by Ahmad Nabil Amir

‘Abd al-Rahmān Ahmad al-Kawākibī (1855-1902) merupakan seorang pejuang pembebasan yang penting dalam riwayat perjuangan dan pergerakan nahdah pada akhir kurun ke 19, dan merupakan salah seorang pemikir reformis Islam yang paling berpengaruhdi timurMediteranean.Riwayat perjuangannya dalam perkembangan ideologi dan pemikiran nasionalisme Pan-Arabisme diakui […]

Prakata bagi Edisi Melayu buku Ke Arah Reformasi Islam – Perdebatan tentang Realiti yang Tidak Terelakkan bagi Reformasi Islam

May 20, 2019 by Abdullahi Ahmed An-Naim

Dalam Prakata yang ringkas ini, saya akan menghujahkan bahawa aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik bagi tradisi Islam (secara jamak) mesti berkembang dengan perubahan keadaan dan persekitaran masyarakat Muslim sepanjang zaman kerana ia adalah satu-satunya cara untuk Muslim kekal menjadi Muslim. […]

Preface for the Malay Edition of “Toward an Islamic Reformation” – Debating the Inevitable Reality of Islamic Reform

May 20, 2019 by Abdullahi Ahmed An-Naim

In this brief Preface, I will argue that social, economic and political aspects of the Islamic traditions (in the plural) must evolve with the changing conditions and circumstances of Muslim communities through the ages because is the only way Muslims […]

Prakata Edisi Melayu “Ke Arah Reformasi Islam – Kebebasan Sivil, Hak Asasi dan Undang-Undang Antarabangsa”

May 13, 2019 by Saari Sungib

Intisari pemikiran Prof Dr Abdullahi Ahmed An-Naim yang terkandung adalah shari’ah merupakan pembinaan hukum yang dihasilkan daripada perkembangan masyarakat Islam dari tahap Makkah ke tahap Madinah pada zaman Rasulullah. Kaedah fiqh Islam menggariskan bahawa di mana-mana yang bercanggah, sesuatu nas […]

Uraian Ke Arah Reformasi Islam: Kebebasan Sivil, Hak Asasi dan Undang-Undang Antarabangsa

May 13, 2019 by Ahmad Nabil Amir

Kemungkinan persoalan yang paling krusial yang ditimbulkan dalam konteks masyarakat Islam yang moden adalah keabsahan hukum yang dipakai daripada sumber-sumber fiqh yang terawal. Dalam konteks sejarah, bangunan shari‘ah historis itu dihitung sebagai hasil daripada ijtihad ulama-ulama klasik yang dibangun dalam […]

Uraian Ke Arah Reformasi Islam: Kebebasan Sivil, Hak Asasi dan Undang-Undang Antarabangsa

May 13, 2019 by Ahmad Farouk Musa

Seruan “al-Islam huwa al-hal” atau Islam adalah penyelesaian merupakan slogan golongan Islamis dan fundamentalis demi menyemarakkan semangat untuk kembali semula kepada Islam. Pada sudut yang lain, golongan reformis telah mendepani cabaran intelektual untuk menilai semula relevannya apa yang dikenali sebagai […]

Prakata Pengarang Untuk Terjemahan Bahasa Melayu “Pertelingkahan Politik dalam Kalangan Para Sahabat”

April 8, 2019

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Buku ini telah diterbitkan dalam Bahasa Arab buat pertama kalinya sekitar lima-belas tahun yang lalu. Kemudiannya, ia telah diterbitkan sebanyak beberapa kali oleh beberapa penerbit buku Arab di Jeddah, Damsyik, Kaherah, […]

Author’s Preface to the Malay Translation of  الخلافات السياسية بين الصحابة

April 8, 2019 by Mohamad El-Moctar El-Shinqiti

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful This book has been published for the first time in Arabic language about fifteen years ago, and then republished several times by several Arab publishers in Jeddah, Damascus, Cairo, […]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9