Tjokroaminoto – Pencetus Pemikiran Sosialis Islam

June 25, 2018 by Ahmad Nabil Amir


 

“Saya tidak dapat melupakan Allahyarham H.O.S. Tjokroaminoto yang mulai menunjukkan pandangan Islam dari segi ilmu pengetahuan Barat, ketika beliau mengajarkan “Islam dan Sosialisme” kepada kami ketika saya datang ke Yogyakarta pada tahun 1924.”
[Hamka, Falsafah Hidup, vii]

Haji Umar Said Tjokroaminoto (1882-1934) dilahirkan pada 16 Ogos 1882 di desa Bakur, Madiun, Jawa Timur. Beliau merupakan seorang pelopor dan pemimpin utama dalam Sarekat Islam (1912), dan telah memainkan peranan penting dalam mengembang dan memperluaskan pengaruhnya yang berhasil membawa Sarekat Islam sebagai organisasi pergerakan nasional yang terbesar pada masanya, yang telah meninggalkan kesan yang menentukan dalam sejarah perjuangan bangsa, dengan ketinggian aspirasi dan filsafat sosial yang mengilhamkan yang diusungnya.

Latar Belakang 

H.O.S. Tjokroaminoto merupakan anak kedua daripada dua belas bersaudara. Merupakan putera dari Raden Mas Tjokro Amiseno, seorang Wedana Kleco dan cucu R.M. Adipati Tjokronegoro bupati Ponogoro. Walaupun lahir daripada keluarga ningrat dan bangsawan, ini tidak membuatnya untuk bersikap angkuh. Sempat dipekerjakan sebagai sekretaris kepada patih Ngawi sebelum berpindah ke Surabaya, di mana beliau menjadi pengurus kepada cabang Budi Utomo tempatan. Seorang orator dan pahlawan ulung dan pejuang nasional yang cekal, pergelutan dan penentangannya terhadap Belanda dan perjuangannya mempertahankan idealisme pergerakan dan faham kebangsaan telah mencetuskan semangat penentangan kolonial yang mengagumkan sampai dijuluki Belanda sebagai Raja yang Tak Bermahkota.

Walaupun dilatih sebagai pegawai kerajaan, beliau meninggalkannya untuk melakukan pelbagai kerja sebelum menjadi pemimpin Sarekat Dagang Islam di Surabaya. Seorang figur yang karismatik, beliau kemudian muncul sebagai pemimpin nasional dan dipilih sebagai ketua Sarekat Islam (SI) ketika ia mengambil nama singkatnya yang baru pada 1912. Ramai petani yang percaya beliau adalah ratu adil, atau pangeran yang adil, dari mitos Jawa, dan beliau terkenal (dengan salah) sebagai dilahirkan sewaktu krakatau tercetus. Di bawah kepimpinannya, SI berhasil menarik pengikut yang besar, mengklaim kira-kira 2 juta anggota, tetapi ia menjadi semakin terpecah antara kelompok Marxis daripada Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) dan kaum radikal Islam, yang Tjokroaminoto cuba imbangi dalam kompromi yang tak mudah. Beliau juga cuba menjauhi dari memprovokasi penekanan Belanda dan menerima perlantikan sebagai Volksraad yang pertama. Beliau menjadi kurang simpati kepada aliran Marxis setelah mereka mengkritiknya pada 1920, tetapi berada dalam penjara kerana dakwaan sumpah palsu terhadap Urusan Afdeling B ketika mereka disingkirkan. Pada Februari 1923 beliau membentuk saki baki dari SI menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), tetapi ini juga kehilangan banyak dokongan dengan penemuan Nadhatul Ulama pada 1926.

Murid-murid

Beliau merupakan pejuang dan bapak bangsa yang jarang tandingannya, yang membawa pandangan dan ajaran sosial Islam yang progresif. Beliau telah menanamkan semangat dan idealisme perjuangan yang kental terhadap murid-muridnya. Antara muridnya yang terkenal termasuklah Soekarno (yang kelak menjadi Presiden dan Sang Proklamator) dan S.M. Kartosuwirjo (yang menjadi Proklamator Darul Islam/Negara Islam Indonesia) dan Buya Hamka yang mendapat kursus pergerakan Islam darinya dan amat terkesan dengan idealisme dan ajaran sosial yang diusungnya.

Pengaruh yang dibawa dari sosok pemikir yang luar biasa ini telah mempengaruhi tiga pemikiran politik besar Indonesia yang dicanang oleh pengikut dan muridnya, iaitu Islam (Kartosuwirjo), Nasionalis (Soekarno) dan Komunis (Musso, Alimin, Semaun).

Sarekat Islam

Sarekat Islam diasaskan pada 11 November 1911 oleh Haji Samanhudi, suatu organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat dan merupakan perkumpulan yang berpengaruh dari pedagang-pedagang Islam yang menentang kemasukan pedagang asing untuk memonopoli dan menguasai ekonomi rakyat ketika itu. Ia timbul daripada Sarekat Dagang Islam di Solo yang dibentuk pada 16 Oktober 1905, yang didirikan kerana dua alasan yang langsung: persaingan yang meningkat dalam perdagangan batik dan sikap keunggulan ke atas bangsa Indonesia oleh masyarakat Cina berikutan kejayaan revolusi Cina pada 1911, dan tekanan yang dialami oleh orang Indonesia ini dari kaum bangsawan di Solo. Sarekat Dagang lantaran itu ditubuhkan sebagai benteng bagi kaum pribumi Indonesia, khususnya pedagang batik, di Solo yang merasa terdesak oleh pedagang-pedagang Cina dan kaum bangsawan bersangkutan. (Utusan Hindia, 21 April 1914, dipetik dalam Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 102)

Walaupun Sarekat Islam pada asalnya didirikan oleh sejumlah pedagang Indonesia, ia kemudian memperoleh karakter dari gerakan massa. Ketikamana pada awalnya ia menumpukan pada aktiviti sosial dan ekonomi, sekalipun dengan kesangsian yang serius di kalangan orang-orang Belanda, ia mendapat ukuran daripada penghargaan Kerajaan. Kongres Sarekat Islam yang pertama pada 1916 dengan lantang mengkritik pemborosan dan kesembronoan orang Indonesia. Kongres mereka pada 1917 menegaskan bahawa Islām menyuruh manusia untuk mengerahkan diri mereka dalam profesi yang dibenarkan dan dengan tegas melarang kemalasan, pengangguran, pengunduran diri kepada kemiskinan dan hidup atas ihsan orang lain. “Agama mewajibkan semua orang untuk mencari ilmu dan untuk mempraktekkan sains.” (Kongres Sarekat Islam, 1917, 43, 120.)

Ketika Perang Dunia Pertama dan setelah Revolusi Rusia, Sarekat Islam mendapat pengaruh yang radikal. Di sesetengah bahagian dari Sumatra gerakan popular ini bergabung dengan penentangan feudal terhadap Belanda, sebagaimana di Jambi pada 1916 ketika pemberontakan yang serius tercetus. Sarekat Islam menentang keistimewaan bangsawan feudal dan kuasa pegawai setempat, dan juga sistem kasta penjajah dan pengusaha Barat yang besar. “Islam telah mengambil peranan dari pra-nasionalisme.” (Wertheim, 215.)

Tetapi pengikut yang besar dari Sarekat Islam kemudian terbukti sebagai ancaman dan tidak hanya dukungan kepada Muslim borjuis. Aspirasi sekelompok kecil pergi lebih jauh daripada pedagang kota, yang telah mendirikan Sarekat Islam. Terjadi konflik dan ketegangan yang besar dalam pertubuhan tersebut. Sayap radikal mahu melakukan perlawanan terhadap kapitalisme. Berbentur dengan sayap ini adalah anasir di bawah kepimpinan Tjokroaminoto dan Agus Salim yang mewakili ideologi yang dominan di kalangan kelas Muslim pertengahan yang ingin memberantas hanya kapitalisme yang ‘berdosa’, kapitalisme penjajah yang mengeksploitasi Indonesia bagi manfaat negara-negara asing. Kumpulan ini tidak mahu sebarang halangan dibuat dalam pembentukan kelas kapitalis Indonesia. Pada 1921, perpecahan dalam Sarekat Islam telah membawa kepada penyingkiran anasir-anasir kiri dan pertubuhan tersebut kehilangan kebanyakan pendukungnya. Sarekat Islam kemudian cuba untuk mengikuti tren gerakan Pan-Islamisme sedunia, tetapi ini membawa respon yang tidak memadai dari orang ramai terutamanya setelah penghapusan Khalīfat pada 1924. Pada 1929 pan-Islāmisme  disisihkan, dan Sarekat Islam mengubah namanya kepada Partai Sarekat Islam Indonesia (Alijah Gordon, ed. The Real Cry of Syed Shaykh al-Hady, Islamic Renaissance Front, Kuala Lumpur, 2016, ms. 162)

Islam dan Sosialisme

Buku Islam dan Sosialisme ini dihasilkan sekitar tahun 1920, yang memuatkan pandangan dan filsafatnya yang luas tentang prinsip sosialisme Islam (yang ditinjau dari segi ilmu pengetahuan Barat). Ia menggarap struktur penting dari sistem kemasyarakatan Islam yang mendasar yang bercorak sosial-relijius yang bersendikan demokrasi.

Dalam bab “pengertian sosialisme” dari buku Islam dan Sosialisme (162 halaman) ini (yang dikarang untuk menangkis faham sosialis Barat dan pikiran ateis yang menggugat), beliau membahas pemikiran filsafat yang mendalam dari ajaran-ajaran sosial, dari segi pengetahuan Barat dan perbandingannya dengan pandangan hidup Islam. Ia menjelaskan bahawa sosialisme menghendaki suatu cara hidup yang menyadari bahwa setiap individu memikul tanggungjawab terhadap manusia-manusia lain. Ia turut mempertentangkan istilah ini dengan individualisme yang cenderung mementingkan diri sendiri serta menguraikan berbagai falsafah dan pemikiran sosial yang berkembang di Barat, seperti demokratik sosial, anarchisme, staats-socialisme, dan akker-socialisme.

Dalam menanggapi ideal dan filsafat ini beliau merumuskan ketinggian dan keunggulan sosialisme Islam yang jauh lebih signifikan berbanding nilai sosialisme yang berakar daripada pandangan materialisme seperti faham Marx, dengan menunjukkan kekuatan nilai-nilai sosialistik daripada peri-kehidupan Nabi dan sahabat dan perkembangan sejarahnya yang membawa nilai persaudaraan, sedekah, persamaan hak dan kesetaraan darjat, kesederhanaan dan keadilan ekonomi yang dipertahankan dalam sistem sosialnya.

Dasar ini digarap daripada semangat dan filsafat sosial Islam yang menekankan keseimbangan tatanan sosial dan perbaikan moral dan intelek, yang amat mempengaruhi jalan fikirannya dalam agama dan gerak aktivisnya. Dianggap antara karyanya yang monumental dan terbesar, ia diketengahkan bagi menangkis faham sosialisme yang diusung kaum ateis dan komunis di Indonesia serta pengaruh dari ideologi yang ditemukan oleh Karl Marx. Menarik ikhtisar dari kehidupan Nabi (saw), dan sahabat dan Khulafa al-Rasyidin – yang menzahirkan nilai dan perlambangan dari sosialisme sejati – buku ini mengupas teori-teori kemasyarakatan dan melakar serta merumuskan filsafat yang ideal tentang kehidupan sosialisme Islam – yang digagas dan dimulai dari bawah, yakni rakyat – berbanding dengan sosialisme di Barat yang dimulai dari tampuk atas – yakni pemerintah.

Ia menzahirkan aspirasi penting dari idealisme dan prinsip sosial Islam yang mengesankan, yang menekankan keyakinan dan faham agama dan filsafat sosial yang mendasar, dengan prinsip dan tatanan ekonomi yang seimbang dan manusiawi, dibandingkan dengan aspirasi sosial Barat yang diusung oleh Marx dan dasar sosialismenya yang bobrok: “Dengan uraian ini tidak sekali-kali bermaksud mengecilkan jasa guru-guru sosialis Barat seperti Karl Marx dan Friedrich Engels tentang perbaikan kaum miskin di negeri-negeri Barat…Maksud saya pertama-tama sekali hanyalah menunjukkan duduk persoalan dan sikap Wetenschappeliik socialisme atau Moren socialisme atau Marxisme terhadap keyakinan agama, terutama sekali kepada keyakinan dan pelajaran agama Islam kita, dengan harapan agar saudara-saudara kaum muslimin jangan sampai tersesat oleh karenanya.” (hlm 36)

Faham sosialisme yang disorot dari pandangan hidup Islam yang kritis ini merumuskan kefahaman yang jelas tentang pemikiran sosial dan analisis serta kritiknya tentang perubahan dan pertentangan kelas dari kerangka pemikiran Islam di mana sosialisme yang dimaksudnya adalah “sosialisme yang bersandar kepada agama (Islam) yang wajib dilakukan oleh umatnya sepanjang hal tersebut merupakan perintah agama Islam. Sosialisme sebagaimana dimaksud adalah sosialisme yang telah berkembang kurang lebih selama tiga belas abad serta telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah Muhammad dan bukanlah sosialisme yang lahir dari pengaruh bangsa Eropa (Tjokroaminoto, 2010: 22).

Menurut Tjokroaminoto terdapat dua macam sosialisme yang dikenal oleh Islam, yaitu

  1. Staats-sosialisme, baik yang bekerja dengan kekuatan satu pusat (gecentraliseerd) maupun yang bekerja dengan kekuatan gemeentegemeente (gedecentraliseerd)
  2. Industri-sosialisme. Jika satu negeri bersifat sosialis, maka pekerjaan kerajinan (pabrikan, industri) harus diatur seluas-luasnya secara sosialis (gesocialiseerd) juga. Maka di dalam negeri yang demikian itu, keberadaan tanah menjadi pokok segala hasil dan pokok semua pekerjaan industri besar. Kalau hendak dijalankan seluas-luasnya land-socialismedan staat-socialismemaka bentuk sosialisme inilah yang terutama sekali dijalankan oleh Islam. Sejak Nabi Muhammad memegang kekuasaan negara, maka negara itu segera diaturnya secara sosialis, dan semua tanah dijadikannya sebagai milik negara. (Tjokroaminoto, 2010: 22-23).

Pandangan sosial yang kritis yang diusungnya menegakkan pandangan sejarah yang ideal tentang kehidupan Nabi dan khalifah yang berempat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai perikemanusiaan dan persamaan dan menekankan kebijakan pemerintahan di mana “kepala-kepala pemerintahan menjadi alat untuk menolong dari kesusahan dan mewujudkan harapan-harapan, serta untuk menjalankan peraturan Tuhan yang didasarkan pada kehendak seluruh rakyat” (Tjokroaminoto, 2010: 25).

Ia menzahirkan faham yang positif tentang ajaran sosial Islam yang mengakar dalam realitas rakyat, dan menggarap nilai kemerdekaan, persamaan dan keadilan dan gagasan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan di mana “peraturan-peraturan Muslim adalah peraturan yang berasal dari Tuhan yang berdiri di atas apa saja, sehingga tidak ada individu atau kelompok tertentu yang dapat mengubah peraturan-peraturan untuk kesenangan atau kepentingannya sendiri” (Tjokroaminoto, 2010: 24).

Ia memperjuangkan sistem dan dasar yang tuntas tentang kemerdekaan (virjheid-liberty), persamaan (gelijkheid-equality) dan persaudaraan (broederschap-fraternity) yang dihubungkan dengan ajaran Islam bagi memperlihatkan kerelevenannya dengan tentangan zaman yang dihadapinya dan perjuangan ide yang revolusioner yang diusungnya.

Pemikirannya telah memberi dampak yang spesifik dalam mengangkat nilai etiket dan kebebasan dan membawa perubahan sosial yang desisif. Ia menekankan pandangan dan pemahaman sosial yang dinamik yang mempertahankan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan melarang amalan riba, pemerasan, monopoli, permainan judi, dan menolak sistem kapitalisme yang bobrok. 

Kesimpulan

Terkenal sebagai pelopor gerakan penentangan sosial dan penerus aspirasi nasional, Tjokroaminoto telah melakarkan sejarah penting dalam mencetuskan revolusi sosial yang mendalam dan historis yang signifikan dalam sejarah moden. Dalam wasiatnya yang tertulis, “Pedoman Umat Islam” beliau meninggalkan pesan kepada umat Islam untuk menjadi pelopor dalam membawa umat menuju tatanan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Aspirasi nasional dan cita-cita kemerdekaan yang digembelingnya dalam harakat SI yang diperjuangkan telah menjadi tenaga penting dalam menggerakkan revolusi sosial yang desisif. Dalam menegakkan prinsip dan idealisme pergerakan ia telah mengilhamkan semangat perlawanan yang kental, dan aspirasi sosial yang mendalam di mana “sebesar-besarnya nafsumu hendaklah kamu pergunakan dan kamu pimpin buat mencapai persatuan yang sempurna di antaramu dan buat memperkuat sikapmu dari dalam.” (Islam dan Sosialisme hal. 154) Penggemblingan Sarekat Islam sebagai harakat sosial yang penting telah mengilhamkan perjuangan yang signifikan untuk melahirkan pejuang kemerdekaan dengan “setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasah”. Beliau telah memberi sumbangan yang bermakna dalam memimpin perjuangan kemerdekaan dan melakar sejarah penting dalam menegakkan aspirasi perjuangan yang desisif dalam menghadapi tekanan asing. Kepentingan nilai perjuangan yang diusungnya menekankan aspirasi sosial yang kritis dalam mengusung tatanan dan pandangan hukum dan doktrin sosial Islam yang mendasar.

 

Bibliografi  

Alijah Gordon (ed.), The Real Cry of Syed Shaykh al-Hady. Kuala Lumpur: Islamic Renaissance Front, 2016.

Darussalam, “Sosialisme Islam (Tela’ah Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto)”. Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Unversitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Hamka, Falsafah Hidup. Batu Caves: PTS, 2017.

Siti Bainatun, “Islam dan Sosialisme Islam dalam Perspektif HOS. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta”. Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, Unversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Tjokroaminoto, H.O.S. Islam dan Sosialisme. Bandung: Sega Arsy, 2010.

Tim Museum Kebangkitan Nasional, et. al, H.O.S. Tjokroaminoto Penyemai Pergerakan Kebangsaan & Kemerdekaan. Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 


Dr Ahmad Nabil Amir adalah Ketua, Abduh Study Group, Islamic Renaissance Front dan sarjana Kedoktoran dalam bidang Usuluddin daripada Universiti Malaya.